February 2020

High-Content Image-Based Single-Cell Phenotypic Analysis for the Testicular Toxicity Prediction Induced by Bisphenol A and Its Analogs Bisphenol S, Bisphenol AF, and Tetrabromobisphenol A in a Three-Dimensional Testicular Cell Co-culture Model.

Lei Yin, Jacob Steven Siracusa, Emily Measel, Xueling Guan, Clayton Edenfield, Shenxuan Liang, Xiaozhong Yu
Toxicol Sci. 2020 Feb 1; 173(2): 313-335. https://doi: 10.1093/toxsci/kfz233.

September 2019

NaCl Nanoparticles as a Cancer Therapeutic.

Wen Jiang, Lei Yin, Hongmin Chen, Amy Victoria Paschall, Liuyang Zhang, Wenyan Fu, Weizhong Zhang, Trever Todd, Kevin Shengyang Yu, Shiyi Zhou, Zipeng Zhen, Michael Butler, Li Yao, Feng Zhang, Ye Shen, Zibo Li, Amelia Yin, Hang Yin, Xianqiao Wang, Fikri Y Avci, Xiaozhong Yu, Jin Xie.
Adv Mater. 2019 Nov; 31(46): e1904058. https://doi: 10.1002/adma.201904058. Epub 2019 Sep 25.

October 2018

Manipulation of Single Cells Using a Ferromagnetic Nanorod Cluster Actuated by Weak AC Magnetic Fields.

Lu Zhu, Weijie Huang, Fengchang Yang, Lei Yin, Shenxuan Liang, Wujun Zhao, Leidong Mao, Xiaozhong John Yu, Rui Qiao, Yiping Zhao
Adv Biosyst. 2019 Jan; 3(1): e1800246. http://doi: 10.1002/adbi.201800246. Epub 2018 Oct 17.

June 2018

Arsenic-induced apoptosis in the p53-proficient and p53-deficient cells through differential modulation of NFkB pathway.

Lei Yin, Xiaozhong Yu.
Food Chem Toxicol. 2018 Aug; 118: 849-860. https://doi: 10.1016/j.fct.2018.06.053. Epub 2018 Jun 23.

July 2017

An Animal-Free In Vitro Three-Dimensional Testicular Cell Coculture Model for Evaluating Male Reproductive Toxicants

Lei Yin, Hongye Wei, Shenxuan Liang, Xiaozhong Yu
Toxicological Sciences, kfx139, https://doi.org/10.1093/toxsci/kfx139

January 2017

High-Content Analysis Provides Mechanistic Insights into the Testicular Toxicity of Bisphenol A and Selected Analogues in Mouse Spermatogonial Cells

Shenxuan Liang, Lei Yin, Kevin Shengyang Yu, Marie-Claude Hofmann, Xiaozhong Yu
Toxicological Sciences, Volume 155, Issue 1, 1 January 2017, Pages 43�60, https://doi.org/10.1093/toxsci/kfw178